Hlavné dôvody prečo si vybrať ČOV od nás...
· najvyššia kvalita prevedenia a tisícky spokojných zákazníkov na celom svete, doposiaľ osadené ČOV spolu vyprodukujú zhruba 5 miliónov litrov vyčistenej vody
denne
· naša technológia je využívaná vo viac ako 20 štátoch sveta už niekoľko rokov
Čistiarne Aquatec čistia odpadovú vodu v Bielorusku, Kolumbii, Chorvátsku, Česku, Estónsku, Francúzsku, Maďarsku, Mexiku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Rumunsku,
Rusku, Španielsku, Švédsku, Sýrii, Ukrajine a samozrejme aj na Slovensku.
· čistiarne odpadových vôd sú certifikované v zmysle Európskej normy EN 12 566-3. Certifikácia, pri ktorej sa skúma aj účinnosť čistenia a nie len „statika či odolnosť
voči nárazom“ ako tomu bolo donedávna. ČOV AT boli na účinnosť testované v Nemeckom Prüfinstitut für Abwassertechnik Aachen, ktorý je spomedzi inštitútov
zaoberajúcich sa testovaním účinnosti ČOV jedným z najprestížnejších.
· garantovaná najvyššia kvalita vyčistenej vody (dosahované BSK5 <10 mg/l). Kvalita vyčistenej vody zodpovedá požiadavkám Slovenskej legislatívy. Garantované
parametre vyčistenej vody sú odvodené od účinnosti čistenia dosiahnutej v teste.
· vysoko účinná technológia VFL - v čistiarňach AT je použitá vlastná, rokmi preverená a patentovaná technológia založená na využití technológie nízkozaťažovanej
aktivácie s aeróbnou stabilizáciou kalu doplnená o akumulačnú zónu pre vyrovnanie nerovnomernosti nátoku odpadovej vody.
· zákazník je pre našu spoločnosť prvoradý - všetky svoje aktivity smerujeme iba k tomu, aby sme poskytovali komplexnú podporu zákazníkovi. Od poradenstva,
vypracovania ponuky, projektu, cez dodávku domovej čistiarne, jej montáž a uvedenie do prevádzky. Poskytujeme expedičné a servisné služby v rámci celej
Slovenskej republiky.
· servisné služby - našim zákazníkom poskytujeme nonstop telefonickú službu v prípade akejkoľvek poruchy. Ak si problém vyžaduje zásah servisného technika je
schopný dostaviť sa do 24 hod. a poruchu odstrániť.
· radi Vám odborne poradíme a pomôžeme - nakoľko čistiareň odpadových vôd nie je bežný spotrebný tovar, ale technologické zariadenie.
Prednosti ČOV  AT6-30
· skvelá cena a minimálne stavebné náklady - obstarávacia cena čistiarne AT je veľmi prijateľná nielen v porovnaní so žumpou, ale aj s inými čistiarňami, návratnosť
investície už do troch rokov.
· hrúbka steny plášťa nádrže 8 mm - používame 8 mm hrúbku plášťa, čím je zaručená vysoká statika a stabilita nádrže oproti iným výrobcom, ktorí používajú o 25 %
až 40% slabšie materiály
· akumulácia nárazovo pritekajúcich vôd - technológia VFL v sebe zahŕňa aj jedinečné riešenie vyrovnania nerovnomerného nátoku odpadových vôd do ČOV pri
vypustení väčšieho množstva vody (vaňa, práčka..), čím sa zabráni vyplavovaniu aktívneho kalu do recipientu a chod ČOV je stabilný.
· nízke prevádzkové náklady - prevádzka čistiarne AT stojí len zhruba 3 € mesačne, čo je spotreba elektrickej energie dúchadla. Avšak pre porovnanie, prevádzka
žumpy stojí až desaťnásobok tejto sumy.
· veľmi jednoduchá montáž bez použitia mechanizmov - na základe našich inštrukcií dokáže čistiareň osadiť ktokoľvek, avšak osadenie je možné aj doobjednať.
· príjemný tvar i farba krytov - kryt je jedinou súčasťou čistiarne, ktorú je vidieť a preto musí byť nielen kvalitný, ale aj estetický.
· uzamykateľný kryt pre bezpečnosť Vašich detí - aby sa Vaše deti mohli spokojne hrať na dvore, sú kryty čistiarní zabezpečené zámkom už v štandardnej výbave
bez príplatku.
· automatizovaná prevádzka a údržba, servis je možné vykonávať aj telefonicky
Všeobecné informácie - domové ČOV
Balené domové čistiarne odpadových vôd typového radu AT 6 až AT 12 slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov. Vyčistenú odpadovú
vodu je ďalej možné vypustiť do povrchových, alebo podzemných vôd resp. ju recyklovať využitím na zavlažovanie trávnikov a okrasnej zelene.
V zmysle požiadaviek európskej normy EN 12566-3 bola naša domová čistiareň podrobená dlhodobému testu účinnosti čistenia, komplexným skúškam statickej
odolnosti, vodotesnosti, trvanlivosti, kontrole rozmerov a prístupnosti. Po ukončení preukazovania zhody, vykonaní počiatočných skúšok typu a zavedenia
vnútropodnikovej kontroly výrobne výrobca vydal vyhlásenie zhody, ktoré je plne v súlade s legislatívou EÚ. Ukončenie uvedeného procesu oprávňuje výrobcu
označovať svoje výrobky ČOV AT do 50 EO značkou zhody CE.
Základný popis
ČOV tvorí celoplastový reaktor s vnútornou technologickou vostavbou. Maximálne dosiahnuteľný čistiaci efekt je založený na využití technológie nízkozaťažovanej
aktivácie s aeróbnou stabilizáciou kalu. ČOV AT je zakrytá odnímateľným, uzamykateľným PP krytom. V ČOV AT je použitý dlhoročne osvedčený systém
kontinuálneho biologického čistenia odpadových vôd s integrovanou akumuláciou nárazovo pritekajúcich vôd. Táto technológia je na Slovensku chránená úžitkovými
vzormi UV 4324 a UV 2750 a  medzinárodne chránená patentom č. EP1919833. Využitím našej technológie v procese čistenia je zabezpečená vysoká kvalita
vyčistenej vody, nízke investičné a prevádzkové náklady.Technológia je taktiež známa pod medzinárodným názvom Vertical Flow Labyrinth – VFL® (tzv. vertikálne
pretekaný labyrint).
Dodávka ČOV typu AT sa uskutočňuje na základe záväznej objednávky, pričom platobné a dodacie podmienky sú predmetom vzájomnej dohody medzi
objednávateľom a dodávateľom.
Čistiaci proces
Pozostáva zo sekvencie niekoľkých technologických postupov. Odpadová voda nateká do neprevzdušňovaného priestoru, kde dochádza k biologickému
odbúravaniu dusíka a sú vytvorené podmienky na čiastočné biologické odbúravanie fosforu. V tejto časti dochádza aj k mechanickému predčisteniu pritekajúcich
odpadových vôd a rozkladaniu tuhého znečistenia. Neprevzdušňovaný aktivačný priestor je rozdelený viacerými vnútornými deliacimi stenami tvoriacimi vertikálne
pretekaný labyrint, v ktorom je zriadená vnútorná cirkulácia.
Ďalej odpadová voda gravitačne vteká do prevzdušňovaného priestoru s nízkozaťažovanou aktiváciou, kde za prítomnosti kyslíka dochádza k biologickej degradácii
organického znečistenia a k nitrifikácii amoniakálneho dusíka. Vzduch do prevzdušňovacieho systému dodávajú membránové kompresory alebo dúchadlá s bočným
kanálikom (vysokotlakové ventilátory), ktoré sú umiestnené mimo biologického reaktora. Tlakový vzduch je vháňaný do prevzdušňovaného priestoru cez
jemnobublinné aeračné elementy. Dodávaný tlakový vzduch pomocou membránových kompresorov je regulovateľný pomocou riadiacej jednotky (mikroprocesorová
riadiaca jednotka), pomocou ktorej môže čistiareň pracovať v rôznych režimoch podľa zaťaženia.
Ďalším stupňom čistenia je separácia, kde dochádza k oddeleniu vyčistenej vody od aktivovaného kalu, pričom vyčistená voda sa vypúšťa do vodného toku, do
vsaku alebo sa recykluje a odsadený aktivovaný kal sa vracia do systému prečerpávaním zo dna dosadzovacieho priestoru do neprevzdušňovaného resp.
prevzdušňovaného priestoru. V dosadzovacom priestore sa nachádza obmedzovač prietoku, ktorý umožňuje využiť vstavaný retenčný priestor v čistiarni v prípade
nárazovo pritekajúcich odpadových vôd a zabraňuje preťaženiu čistiarne. Vytvárajú sa tým podmienky na vypúšťanie odpadových vôd vsakovaním  do podzemných
vôd a na recykláciu biologicky vyčistených odpadových vôd, pretože vypúšťaná voda neupcháva póry filtračnej vrstvy podložia alebo filtračného zariadenia.
1 - neprevzdušňovaný priestor s
     vertikálne pretekaným labyrintom
2 - prevzdušňovaný priestor
3 - dosadzovací priestor
4 - integrovaný retenčný priestor
5 - vnútorná recirkulácia
6 - recirkulácia kalu
7 - jemnobublinná aerácia
8 - regulátor prietoku
Európska únia
ČOV AT so vstavaným retenčným priestorom už teraz spĺňa požiadavky normy EU na odolnosť voči nárazovo pritekajúcim odpadovým vodám a zabezpečuje
rovnomerný chod domovej ČOV aj pri nárazovom vypustení väčšieho objemu vody (napr. vaňa + práčka). Tým je vyriešený hlavný problém domových ČOV s
vyplavovaním aktivovaného kalu z ČOV pri každom nárazovom nátoku.
Technologické parametre
Kvalita vyčistenej vody zodpovedá požiadavkám nariadenia vlády SR č.296/2005 Z.z. na vypúšťanie do povrchových aj podzemných vôd.
Garantované a bežne dosiahnuteľné parametre na odtoku z ČOV uvedené v tabuľke:
Technické parametre: